Algemene voorwaarden

Idee aan Zee ontwikkelt, produceert en distribueert audiovisuele content voor diverse (online) distributiekanalen. Indien u als Opdrachtgever van onze diensten gebruik wilt maken en een Overeenkomst met ons sluit, gelden onderstaande voorwaarden. Lees ze dan ook goed door en bewaar de voorwaarden zodat u ze terug kunt lezen.

Artikel 1. Definities

 1. Idee aan Zee: Ideeaanzee B.V., opdrachtnemer, gevestigd aan de Thomsonlaan 2a, te Den Haag en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder dossiernummer 814059818.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die met Idee aan Zee de Overeenkomst van opdracht sluit.
 3. Partijen: Idee aan Zee en Opdrachtgever tezamen.
 4. Partij: Idee aan Zee en Opdrachtgever afzonderlijk.
 5. Overeenkomst: de ondertekende dan wel schriftelijk bevestigde Offerte tezamen met deze algemene voorwaarden krachtens welke Idee aan Zee de opdracht zal verrichten.
 6. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 7. Offerte: het door Idee aan Zee opgestelde document waarin het vrijblijvende aanbod van deopdracht en eventueel de uitvoering daarvan wordt gespecificeerd.
 8. Draaidag: een productiedag bestaande uit tien uren en al dan niet vallende op een Werkdag. Voor een Draaidag welke niet tevens een Werkdag is, kan een extra bedrag (per uur) in rekening worden gebracht.
 9. Werkdag: maandag tot en met vrijdag waarvan uitgezonderd officiële feestdagen.
 10. Resultaten: de resultaten of het resultaat van het uitvoeren van de opdracht. Het kan hier gaanom het eindresultaat maar ook om ruwe nog verder te verwerken resultaten.
 11. Materialen: Alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten, audiovisueel materiaal en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de opdracht, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 12. Meerwerk: aanvullende werkzaamheden die niet reeds zijn opgenomen in de Overeenkomst.

13. Website: www.ideeaanzee.tv.
Artikel 2. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de Offerte door Opdrachtgever of door ondertekening van de Offerte door Partijen op het moment dat de bevestiging Idee aan Zee bereikt dan wel op na ondertekening door Partijen.
 2. Op de Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn voor Idee aan Zee alleen bindend indien en voor zover deze door Idee aan Zee uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht zoals gespecificeerd in de Offerte.

Artikel 3. Opdracht

 1. Opdrachtgever verleent de opdracht aan Idee aan Zee, gelijk Idee aan Zee de opdracht aanvaardt, om ten behoeve van Opdrachtgever de werkzaamheden te verrichten.
 2. De werkzaamheden bestaan primair uit het bedenken van formats voor (promotioneel) audiovisueel materiaal en het produceren van (promotioneel) audiovisueel materiaal en de online distributie daarvan, zoals verder gespecificeerd in de Offerte.
 3. Idee aan Zee zal vanaf de ingangsdatum van de opdracht, zoals vermeld op de Offerte, buiten dienstverband en voor eigen rekening en risico, de in de Offerte beschreven werkzaamheden voor Opdrachtgever uitvoeren.
 4. Idee aan Zee is steeds gerechtigd, alvorens de opdracht uit te voeren of daarmee door te gaan, te verlangen dat Opdrachtgever voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens betalingsverplichtingen kan en zal nakomen. Deze zekerheid kan bestaan uit een bankgarantie of waarborgsom, zulks naar keuze van Idee aan Zee s.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

 1. De opdracht wordt door Idee aan Zee naar eigen inzicht uitgevoerd, maar in elk geval naar behoren en met volledige inzet, inzicht en kennis.
 2. Idee aan Zee is niet aan een locatie gebonden bij de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Op Idee aan Zee rust een inspanningsverplichting ten aanzien van de opdracht, geen resultaatsverplichting.
 4. Opdrachtgever erkent dat zij geen enkele instructiebevoegdheid heeft ter zake van de door Idee aan Zee ten behoeve van de opdracht te verrichten werkzaamheden.
 5. Idee aan Zee heeft het recht bepaalde werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht te laten verrichten door derden.
 6. Indien de Overeenkomst bestaat uit meer dan één (deel) opdracht, dan kan Idee aan Zee de uitvoering van een andere (deel) opdracht opschorten totdat Opdrachtgever een schriftelijke goedkeuring voor de reeds uitgevoerde (deel) opdracht of opdrachten aan Idee aan Zee doet toekomen. Opdrachtgever heeft dit recht niet. Betalingsverplichtingen die bestaan of

gedurende de opschorting ontstaan, worden niet beïnvloed door de opschorting. 
Artikel 5. Oplevering en acceptatie

 1. Na uitvoering van de opdracht worden de Resultaten aan Opdrachtgever geleverd in een in de Offerte vastgesteld formaat. Indien er in de Offerte geen formaat wordt vastgesteld, dan is het formaat waarin de Resultaten worden opgeleverd naar keuze van Idee aan Zee.
 2. Opdrachtgever mag haar feedback geven op de Resultaten. Op grond van de eerste feedback zal Idee aan Zee de Resultaten aanpassen. Enkel éénmaal feedback verwerken is standaard inbegrepen bij het uitvoeren van de opdracht. Aanpassingen moeten wel redelijk zijn in het licht van de Overeenkomst en de betaalde vergoeding, in zoverre dat Opdrachtgever redelijkerwijs had mogen verwachten dat de aanpassingen binnen de opdracht vielen.
 3. Opdrachtgever accepteert de Resultaten door schriftelijk aan te geven dat hij de Resultaten accepteert. Indien Opdrachtgever de Resultaten niet binnen 5 Werkdagen na ontvangst schriftelijk accepteert of afwijst, geldt dat de Resultaten geaccepteerd zijn. Gebruik van de Resultaten geldt tevens als acceptatie. Onder gebruik valt in ieder geval maar niet uitsluitend, het openbaar maken van de Resultaten.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De door Idee aan Zee aangeleverde Materialen blijven altijd eigendom van Idee aan Zee, dan wel van de derde die de materialen aan Idee aan Zee ter beschikking heeft gesteld.
 2. De door Opdrachtgever aangeleverde materialen blijven altijd eigendom van Opdrachtgever of de derde die de Materialen aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien er extra voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van materialen omdat zij afkomstig zijn van derden, dan zal de ene Partij de andere daarop wijzen. Nadat Partij daarop gewezen is, moet zij zich aan deze voorwaarden houden en is zij aansprakelijk als zij dat niet doet. Indien Partij de ander niet wijst op de voorwaarden, dan is hij zelf aansprakelijk voor enige schade die dit oplevert.
 4. Partij zal altijd de grootst mogelijke zorg in acht nemen ten aanzien van de materialen. Indien Partij de materialen beschadigd, dient zij deze schade voorzover redelijk te vergoeden.
 5. Materiaal niet zijnde Resultaten dat gedurende de uitvoering van de opdracht aan Partij ter beschikking wordt gesteld wordt enkel voor de duur van de Overeenkomst ter beschikking gesteld.
 6. Materiaal niet zijnde Resultaten in de vorm van digitale bestanden dient direct na het einde van Overeenkomst te worden vernietigd.
 7. Materiaal niet zijnde Resultaten, niet in de vorm van digitale bestanden, dient direct na gebruik door Partij te worden teruggezonden. Partij dient dit per aangetekende post te doen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de Materialen onbeschadigd worden afgeleverd. De verzending en het risico van de verzending is voor rekening van de Partij die verzend.
 8. Idee aan Zee of de door Idee aan Zee ingeschakelde derde is rechthebbende van het intellectueel eigendom dat rust op de Resultaten.
 9. Opdrachtgever krijgt na het volledig voldoen van de vergoeding een licentie voor gebruik van de Resultaten. De reikwijdte van deze licentie wordt beschreven in de Offerte.
 1. Indien de reikwijdte van de licentie niet is opgenomen in de Offerte, dan heeft Opdrachtgever het volgende gebruiksrecht:
  – het gebruiksrecht is niet overdraagbaar en geeft geen recht tot het geven van sub-licenties;
– Opdrachtgever verkrijgt enkel het gebruiksrecht om de door Idee aan Zee geleverde Resultaten en het door Opdrachtgever (daaruit) geselecteerde Resultaten in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor het distributiekanaal/medium (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend televisie, online, narrowcasting of een applicatie) waarop en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt.– Indien het distributiekanaal bestaat uit een website, geldt dat de Resultaten enkel zullen worden gebruikt op het domein zoals overeengekomen en indien geen domein overeen is gekomen, enkel op het domein waarop de Resultaten voor de eerste maal zijn gebruikt/ gepubliceerd.– Eventuele uitbreiding van de gebruiksrechten naar een groter territoriaal gebied, een langeretermijn of een ander soort gebruik, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Indien Big Shots toestemming heeft verleend om de Resultaten te wijzigen, is het gebruik vande gewijzigde Resultaten enkel toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de wijziging door Idee aan Zee.
 3. Indien Partijen overeenkomen dat de Resultaten en het daarop rustende auteursrecht over wordt gedragen aan Opdrachtgever, zal dit nimmer ook een overdracht van de morele rechten zoals opgenomen in artikel 25 van de Auteurswet betekenen voorzover de wet dit al toelaat.
 4. Indien uitdrukkelijk bedongen wordt dat (het auteursrecht rustende op) de Resultaten overgedragen wordt en de Resultaten daadwerkelijk worden overgedragen, verkrijgt Idee aan Zee van Opdrachtgever een niet exclusief gebruiksrecht voor onbepaalde duur op grond waarvan Idee aan Zee mag verveelvoudigen en openbaar mag maken ter promotie van Idee aan Zee. Voor Resultaten die niet verkozen zijn door Opdrachtgever (oftewel Resultaten die niet in de edit zitten) verkrijgt Idee aan Zee een exclusief gebruiksrecht op grond waarvan zij deze Resultaten mag openbaar maken en verveelvoudigen ongeacht voor welk doel.
 5. Resultaten waarvan het auteursrecht niet is overgedragen en die niet verkozen worden door Opdrachtgever (“Resultaten die niet in de edit zitten”) mogen Idee aan Zee voor elk doeleinde hergebruikt worden.
 6. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de hierboven beschreven gebruiksrechten, kan Idee aan Zee de verleende licentie tot gebruik van het werk direct opschorten of naar eigen keuze, opzeggen, zonder dat een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst nodig is.
 7. Artikel 7. Vergoeding en betaling
 1. Voor de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de opdracht is Opdrachtgever Ideeaan Zee een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt vastgesteld in de Offerte.
 2. De vergoeding voor een (deel) opdracht kan lager zijn als deze onderdeel is van een grotere opdracht dan als deze apart wordt afgenomen. Dus indien Opdrachtgever enkel een deel van de gehele opdracht wenst af te nemen, dient hij dit aan te geven. Indien nodig en mogelijk, zal Idee aan Zee Opdrachtgever binnen een redelijk termijn een nieuwe Offerte aanbieden. Indien Idee aan Zee het niet nodig of mogelijk acht, dan zal zij dit ook binnen een redelijk termijn kenbaar maken aan Opdrachtgever.
 3. De vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit de wet voortvloeiende heffingen.
 4. 50% van de vergoeding wordt direct na het sluiten van de Overeenkomst gefactureerd. 50% van de vergoeding wordt in rekening gebracht na uitvoering van de opdracht, in zoverre dat er goedkeurend is gereageerd op de laatste preview. Eventueel gedaan Meerwerk wordt tevens

in rekening gebracht bij de laatste factuur.

 1. Het betalingstermijn van een factuur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur.
 2. Idee aan Zee zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Als een factuur niet binnen het betalingstermijn wordt voldaan, dan is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. In de gevallen zoals beschreven in lid 8 en 9 heeft Idee aan Zee voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder dat dit afdoet aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever en het recht van Idee aan Zee op vergoeding van geleden schade.
 6. Opdrachtgever mag nog te betalen vergoedingen niet verrekenen.
 7. Opdrachtgever is verplicht alle informatie die nodig is voor Idee aan Zee om een juiste factuur uit te kunnen sturen schriftelijk aan te leveren (zoals naam, bedrijfsvorm, vestigingsadres etc.) binnen 5 Werkdagen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen doch uiterlijk op de Werkdag voorafgaand aan de eerste Draaidag. Indien Opdrachtgever de gegevens niet of te laat levert, is Idee aan Zee gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot en met in ieder geval de eerste Werkdag nadat zij de gegevens alsnog heeft ontvangen.Eventuele opleveringstermijnen (“deadlines”) worden verlengd met het termijn gedurende welke de opschorting heeft voortgeduurd.
  De opschorting geeft geen reden of recht tot het beëindigen van de Overeenkomst middels opzegging dan wel ontbinding.
 8. Uitsluitend betalingen aan Idee aan Zee zelf werken bevrijdend.
 9. Indien de Overeenkomst voortijdig eindigt door of vanwege de Opdrachtgever, dan zijn de vorderingen (inclusief de vergoeding) die Idee aan Zee heeft op Opdrachtgever direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Artikel 8. Afgelasting van een Draaidag

1. Indien een Draaidag door of vanwege het handelen van Opdrachtgever wordt afgelast, brengt Idee aan Zee gemaakte kosten in rekening bij Opdrachtgever waaronder maar niet uitsluitend de kosten van het voor de Draaidag ingeplande eigen personeel, ingehuurde derden en gehuurde of gekochte uitrusting. Er geldt dan de volgende percentuele doorberekening van de tot dat moment gemaakte kosten:

– afgelasting tot 5 Werkdagen voor de Draaidag: 0% van de kosten wordt doorberekend; – afgelasting tot 3 Werkdagen voor de Draaidag: 25% van de kosten wordt doorberekend;

– afgelasting tot 1 Werkdag voor de Draaidag: 50% van de kosten wordt doorberekend; – afgelasting op de Draaidag zelf: 100% van de kosten wordt doorberekend.
Artikel 9. Concurrentie

 1. Het staat Idee aan Zee vrij naast de onderhavige opdracht voor derden opdrachten te verrichten ook als dit concurrenten zijn van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende een periode van twee jaar na het einde van de overeenkomst, om werknemers van Idee aan Zee in dienst te nemen (al dan niet middels detachering) of als zelfstandige in te huren of daartoe te benaderen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Indien Opdrachtgever artikel 9 lid 2 van de Algemene Voorwaarden niet nakomt, de gebruiksrechten zoals naar verwezen dan wel beschreven in artikel 6 overschrijdt of de verplichtingen ten aanzien van de Materialen en Resultaten zoals beschreven in artikel 6 niet nakomt, verbeurt Opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete van €500 per dag per tekortkoming vermeerderd met €500 voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum van €50.000. Voorgaande onverminderd het recht van Idee aan Zee om volledige schadevergoeding en/of nakoming van de Overeenkomst te vorderen.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de opdracht.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 11. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Idee aan Zee spant zich in haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen en aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Idee aan Zee is enkel en alleen aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, die uit de Overeenkomst voortvloeien en uitsluitend voor directe schade tot het totaal maximale bedrag gelijk aan de vergoeding zoals vastgelegd in de Overeenkomst betreffende de opdracht waar bij de uitvoering de schade is ontstaan. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Idee aan Zee.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Idee aan Zee voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. De aansprakelijkheid van Idee aan Zee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Idee aan Zee onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na het aanvangen van de toerekenbare tekortkoming, en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijk termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en Idee aan Zee ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Idee aan Zee in staat is adequaat te reageren.
 1. In geval van een onrechtmatige daad door Idee aan Zee of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Idee aan Zee slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 5000,= per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Idee aan Zee voor alle aanspraken van derden waaronder Klant(en) die betrekking hebben op deze Overeenkomst of gebaseerd zijn op de stelling dat de handelingen van Idee aan Zee op welke wijze dan ook onrechtmatig zijn.

Artikel 12. Overmacht

1. 2.

3.

Idee aan Zee kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten haar macht ligt, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door toeleveranciers van wie Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtgever heeft voorgeschreven, (d) stakingen van werknemers en (e) overheidsmaatregelen.

Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der Partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Wijzigingen en overdracht

 1. De Overeenkomst en de daarin vervatte opdracht kan enkel schriftelijk door Partijen gezamenlijk en met hun beider instemming worden gewijzigd en/of worden aangevuld. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor Meerwerk.
 2. De Algemene Voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Idee aan Zee. Deze gewijzigde voorwaarden (met een nieuw versie nummer) zullen gelden voor alle Overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.
 3. Partijen kunnen hun rechten en plichten uit de Overeenkomst enkel met schriftelijke toestemming van de ander overdragen.

Artikel 14. Einde van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt van rechtswege ten einde als alle rechten en plichten voortkomende uit de Overeenkomst over en weer zijn voldaan.
 2. Idee aan Zee heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen indien Opdrachtgever een factuur niet binnen het betalingstermijn voldoet. Als Idee aan Zee gebruik maak van het recht op te zeggen, dan doet dit niets af aan de betalingsverplichting die rust op Opdrachtgever.
 3. Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en derhalve met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:
  a. één der Partijen in staat van faillissement is verklaard;
  b. aan één der Partijen surseance van betaling is verleend;

c. één der Partijen is ontbonden of geliquideerd.

4. Na het einde van de Overeenkomst blijven de volgende artikelen van toepassing: – artikel 9 lid 2 omtrent het overnemen van werknemers van Idee aan Zee;
– artikel 10 omtrent de geheimhouding;
– artikel 11 omtrent het boetebeding.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Idee aan Zee gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden naast beschreven en ondertekend papier ook e- mail en faxberichten voor zover de afkomst en de integriteit van deze berichten voldoende vaststaat.
 5. De door Idee aan Zee ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e- mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 7. Teneinde haar dienstverlening te promoten is het Idee aan Zee toegestaan aan derden te tonen welke opdracht Idee aan Zee voor Opdrachtgever verricht, tenzij de redelijke belangen van Opdrachtgever zulks onaanvaardbaar maken of indien schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. In het geval van strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de Offerte, zal het in de Offerte bepaalde prevaleren.